HSS Germany

 

ध्येय सदा सवितृ मण्डलमध्यवर्ति, नारायण सरसिज़ासनसन्निविष्ट ।

केयूरवान मकर कुण्डलवानकिरीटी, हारी हिरण्मय वपूर्धृत शंख चक्र ॥

 

ॐ मित्राय नमः

 

Om Mitraaya Namah

ॐ रवये नमः

 

Om Ravaye Namah

ॐ सूयार्य नमः

 

Om Suryaaya Namah

ॐ भानवे नमः

 

Om Bhaanave Namah

ॐ खगाय नमः

 

Om Khagaaya Namah

ॐ पूष्णे नमः

 

Om Puushne Namah

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः

 

Om Hiranyagarbhaaya Namah

ॐ मरीचये नमः

 

Om Mareechaye Namah

ॐ आदित्याय नमः

 

Om Aadityaaya Namah

ॐ सवित्रे नमः

 

Om Savitre Namah

ॐ अर्काय नमः

 

Om Arkaaya Namah

ॐ भास्कराय नमः

 

Om Bhaaskaraaya Namah

 

ॐ श्रीसवितृसूर्यनारायणाय नमः

Om Shree Savitru Suurya Naaraayanaaya Namah

आदित्यस्य नमस्कारान, ये कुर्वंन्ति दिने दिने ।

आयु प्रज्ञ बलं वीर्यम, तेज़स तेषां च ज़ायते ॥